De Medezeggenschapsraad (MR) 
  
Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.  
 
U vindt hier informatie over de volgende punten: 
1. Waarom is er een MR? 
2. Wie zitten er in de MR? 
3. Wat doet de MR? 
4. Welke bevoegdheid heeft de MR? 
5. Wat willen wij als MR? 

 
  1. Waarom is er een MR? 
Iedere school heeft een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er op de school gebeurt. Over belangrijke zaken is er altijd eerst overleg met de MR.  
De directeur Ronald Koopman voert dit overleg uit naam van het bestuur.  
Sinds 1981 is een MR wettelijk verplicht. Sinds 1 januari 2007 is dit geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS). De WMS eist dat op elke school een MR actief is. 

 
2. Wie zitten er in de MR? 
De MR op de Joannes XXIII bestaat uit 4 personen. Daarvan zijn 2 leden uit het personeel gekozen (teamgeleding). De andere 2 gekozen door en uit de ouders-/verzorgers (oudergeleding). Een MR-lid heeft zitting voor maximaal 3 jaar en is daarna herkiesbaar voor nog één vervolgperiode. 
De MR van de Joannes XXIII wordt in het schooljaar 2016-2017 gevormd door de volgende leden: 
  • Melissa Haamers
  • Miranda Karrouchi 
  • Brahim Haddouche 
  • Halima Arbib
3. Wat doet de MR? 
Het belangrijkste doel van de MR is: "Het bespreken en advies geven over de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van de kinderen op school. Dit doet de MR met ouders, leerkrachten en de schoolleiding."  De leden van de MR zijn betrokken bij het onderwijsplan/doelen, het selecteren van leermethodes, de groepsindeling en het formatieplan voor het team.  
Bij de veiligheid voor de kinderen kunt u denken aan bijv. veiligheid van de klaslokalen, maar ook het veilig voelen op school en zorgen voor een gezonde werk- en speelomgeving. Daarnaast overlegt de MR met de directeur Ronald Koopman over andere onderwerpen zoals bijv. de besteding van gelden, het vaststellen van vakanties en wijzigingen in het team van leerkrachten of de schoolleiding. 
  

4. Welke bevoegdheid heeft de MR? 
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. 
Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor een aantal zaken is adviesrecht van de MR nodig zoals de financiële begroting, de organisatie van de school, het vakantierooster, nieuwbouw, verbouwingen of onderhoud van de school, de aanstelling- en ontslag van een teamlid. Voor een aantal zaken is instemmingsrecht van de MR nodig. Bijvoorbeeld over aanpassingen in het schoolplan, de schooltijden, maar ook wijzigingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook moet instemming worden gevraagd bij het opstellen van beleidsplannen en procedures. Daarnaast kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen op de agenda te plaatsen als zij daar het belang van in ziet. 

  
5. Wat willen wij als MR?  
Wij willen goed overleg over allerlei punten hebben met de directie. Daarnaast willen wij dat ouders en de leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat er besproken is. Ook willen wij dat u als ouder snel contact kan hebben met de leden van de MR. 
  
6. Wanneer vergadert de MR? 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De MR zorgt ervoor dat iedereen binnen de school op tijd weet wanneer de MR bijeenkomt en waarover de vergadering gaat. U kunt in de kalender op de website van de school zien wanneer de MR vergadert.  
Heeft u een onderwerp, waarvan u denkt dat het besproken moet worden binnen de MR, dan kunt u dat doorgeven aan de MR-leden.  
 

 Brahim Haddouche. 
Sinds schooljaar 2016-2017 lid van de MR.  
Trotse vader van 2 kinderen waarvan de oudste in de kikkerklas zit.    
Zelf werk ik sinds 2009 bij de ABN AMRO BANK. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik voetbaltrainer bij VV de Dreef. Ik train de dreefjes (voetbal) op zaterdagochtend in de leeftijdscategorie 4 tot 7 jaar.    
Ik vind het erg belangrijk dat er naar behoeften en talenten gekeken wordt van ieder kind apart. Iets wat ik ook graag terugzie op de Joannes.  
 
De reden dat ik in de MR ben gegaan, is dat ik het belangrijk vind dat er ouders zijn die meedenken en mee besluiten over belangrijke zaken die onze kinderen aangaan.  

 Mijn naam is Miranda Karrouchi 
 Sinds 2008 ben ik werkzaam op de Joannes XXIII in groep 7. 
 
Ik ben nieuw binnen de MR. Mijn doel is om met ouders, leerkrachten en de directie open te communiceren en te helpen met het adviseren over de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid van de kinderen op school.